Aspire

Aspire Nautilus BVC Coils

Type
 
$17.99
 
  • Kanthal
    • 0.7Ω (18-23W)
    • 1.6Ω (12-17W)
    • 1.8Ω (10-14W)

Coils are interchangeable with all Nautilus series